Skrivevejledning for Politica

(Opdateret 16. december 2019)

Længde: En artikel må maksimalt fylde 7.000 ord inklusive indledende resumé, litteraturliste og eventuelle noter. Er der tabeller eller figurer i artiklen, fratrækkes de det samlede antal ord til rådighed. Tabeller og figurer, som fylder en halv side, svarer til omkring 200 ord, mens større tabeller og figurer, der fylder en hel side, svarer til omkring 400 ord.

Supplerende materiale: Politica opfordrer til, at artikler suppleres med ekstra materiale, der kan understøtte artiklens argumenter, fx i form af supplerende analyser eller uddybende oplysninger om kodninger, kilder m.m. Bemærk dog, at artiklen skal kunne læses uden at konsultere dette materiale. Materialet vil blive placeret på politica.dk sammen med artiklen. Hvis der anvendes supplerende materiale, skal der henvises til det i stil med følgende: “Tabel S.1, i det supplerende materiale, viser…”. Vær opmærksom på, at Politica ikke typesetter eller korrekturlæser det supplerende materiale, og forfattere bør derfor sikre sig, at materialet er korrekt, og at det er opsat på en måde, der gør det lettilgængeligt og nogenlunde lever op til Politicas opsætningsstandarder.

Format: Artikelforslag indsendes i Word-format med dobbelt linjeafstand, uden fast højremargin og uden orddelinger.

Tabeller/figurer: Tabeller og figurer placeres i slutningen af dokumentet (med undtagelse af “Supplerende materiale” – se nedenfor). Reglen om dobbelt linjeafstand kan fraviges i tabeller og figurer. Hvis et andet program end Word er brugt til at udarbejde tabellerne/figurerne, indsendes de i separate filer. Gør i brødteksten opmærksom på tabellens eller figurens placering ved at skrive [Tabel/Figur 1 ca. her].

Filer og opbygning

Følgende filer skal fremsendes:

1.  Et dokument med en titelside med forfatternavn(e) og en kort biografi på 3-4 linjer med angivelse af forfatterens uddannelse, arbejdssted, nyere relevante publikationer, forskningsinteresser i stikordsform samt e-mailadresse.

2.  Et dokument med følgende indhold:

a.  Titel

b.  Et dansk (eller svensk/norsk) resumé, som skal skrives i direkte form. Det vil sige, at man i stedet for vendinger som “artiklen omhandler” kort præsenterer indholdet bygget op som konkrete spørgsmål eller påstande samt de argumenter (fx den empiri), som bringes, fulgt op af en kort omtale af konklusionen. Resuméet skal have et omfang på 100-125 ord.

c.  Et abstract på engelsk på 100-125 ord, der ligesom det danske resume skal skrives direkte (derfor: erstat formuleringer som “the analysis”/“the article deals with ...” med direkte spørgsmål og svar). Artiklens titel skal også oversættes til engelsk.

d.  4-5 keywords på dansk og engelsk

e.  Selve brødteksten. Ved nyt afsnit inden for samme kapitel begynder teksten med indryk. Overskrifter nummereres ikke. Brug fed skrift til første niveau, kursiv til andet niveau.

f.   Efter teksten placeres eventuelle uddybende noter som slutnoter. Vi opfordrer til at lave færrest muligt slutnoter, idet stoffet bør indarbejdes i brødteksten, hvis det er væsentligt. Hvis det derimod er mindre væsentligt, kan det typisk helt udelades.

g.  Hvis der hører supplerende materiale til artiklen indsættes følgende to linjer efter noterne:

Supplerende materiale
Supplerede materiale til artiklen findes på www.politica.dk.

h.  Dernæst placeres under overskriften “Litteratur” listen over den anvendte litteratur i alfabetisk orden. Nedenfor (under punktet Litteratur) er der eksempler på forskellige typer referencer.

i.   Afslutningsvis placeres figurer og tabeller

3.  Eventuelle filer med tabeller/figurer i andet format end Word.

4.  Hvis der hører supplerende materiale til artiklen, skal dette fremsendes i én samlet pdf-fil med titlen “Supplerende materiale”.

Bemærk, at Politica anvender en dobbeltblind reviewproces, og dokumenterne fra punkt 2-3 må derfor ikke indeholde elementer, hvorved forfatteren/forfatterne kan identificeres (dette gælder naturligvis ikke for det endelige dokument).

Sproget generelt: Sproget i artiklen kan være dansk, svensk eller norsk og skal være klart og lettilgængeligt. Undgå for mange fremmedord, forklar kort eventuelle fagudtryk og skriv korte sætninger. Brug grammatisk komma. Tekstafsnit på mindre end fire linjer eller over en halv side bør undgås.

Citater: Som udgangspunkt oversættes alle citater til dansk, men i særlige tilfælde, hvor selve sproget har en substantiel pointe, kan andet eventuelt aftales med redaktionen. Svært oversættelige engelske fagudtryk kan (jf. nedenfor) indgå i kursiveret form i teksten. Citater på mindre end fire linjer skrives som løbende tekst. Længere citater rykkes ind og skrives med ekstra luft før og efter. Efter indrykning pga. et citat begynder teksten ved venstre margen. Ved citater skal der altid være kildehenvisning med sidetal.

Forkortelser og andre standarder: Alene flg. forkortelser accepteres: ca., dvs., evt., flg., fx, jf., mv., osv., pga. Derimod skrives “blandt andet” helt ud. Der skrives pct. (ikke %) og 1990’erne (ikke 1990erne). Parenteser, kursivering og understregning bør undgås. Dog kan man bruge kursivering til at markere svært oversættelige engelske fagudtryk, fx pivotal party, i selve teksten.

Litteratur: Løbende litteraturhenvisninger angives i brødteksten med parentes (Slothuus, 2010: 25). Ved henvisninger til værker af to og tre forfattere skrives alle forfatterefternavne adskilt af komma og ”og” (Petersen, Slothuus og Togeby, 2010: 530). Ved fire eller flere forfattere angives i brødteksten kun første forfatter samt ”et al.” (Petersen et al., 2007: 31).

Litteraturlisten angiver forfatter (fornavne skrives helt ud), udgivelsesår (i parentes), titel, udgivelsessted og forlag. Uanset antallet af forfattere skrives alle forfattere i litteraturlisten. Med undtagelse af førsteforfatteren skrives forfatterenes fornavn før efternavn (fx Petersen et al. (2007) og Mouritsen (2009) i nedenstående eksempler). Ved artikler og bogkapitler angives tillige sidetal. Ved internethenvisninger refereres til ophavet til den anvendte information (fx Fridberg og Birkelund (2016) i nedenstående eksempel). Sidst i referencen angives tidspunkt for, hvornår forfatteren har fundet hjemmesidens stof. Som hovedregel skal internethenvisninger være fuldstændige og baseret på permalinks (herom, se Wikipedia). Ved meget komplekse hjemmesideoplysninger med specialkoder skal man henvise til hovedhjemmesiden indledt med http://

Bemærk: Der findes en output-style til Politica i Endnote. Den findes på denne side: https://library.au.dk/faciliteter/referencevaerktoejer/endnote/ under Særlige forhold for AU, punkt 2: Aarhus BSS, Institut for Statskundskab. Filen hedder Politica.ens.

Referencesoftware skal slås fra (ingen grå felter) i den endelige version.

Husk, at litteraturlisten grundlæggende er på dansk: brug ”og” mellem forfatternavne, ”i” ved bogkapitler, ”(red.)” for redaktører.

Eksempler til litteraturlisten:

Bog:

Togeby, Lise (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bogkapitel:

Mouritsen, Per (2009). Den nationale borger, pp. 80-86 i Jens Blom-Hansen og Jørgen Elklit (red.), Perspektiver på politik. Aarhus: Academica.

Tidsskriftsartikel med én forfatter:

Midtgaard, Søren Flinch (2011). Retfærdighedens omstændigheder. Politica 43 (3): 334-351.

Tidsskriftsartikel med flere forfattere:

Petersen, Michael Bang, Rune Slothuus, Rune Stubager og Lise Togeby (2007). Hvem fortjener velfærd? Danskernes syn på kontanthjælp til unge, ældre og indvandrere. Politica 39 (1): 31-48.

Internethenvisning:

Bush, George W. (2003). President Bush Addresses United Nations General Assembly, Office of the Press Secretary, September 23. The United Nations, New York. www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030923-4.html (28. januar, 2008).


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.