Årgang 45, nr. 1 | Artikler uden fælles tema

Download hele nummeret

Hent pdf

Meddelelse fra redaktionen

Den 20. januar 2012 forsvarede professor Christoffer Green-Pedersen sin doktordisputats, Partier i nye tider. Den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark, på Aarhus Universitet. Bedømmelsesudvalget bestod af professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, professor emeritus Mogens N. Pedersen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense og professor Palle Svensson, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, der også var formand for udvalget. Hanne Marthe Narud blev under bedømmelsesarbejdet alvorligt syg, men nåede at yde værdifulde bidrag til vurderingen af den indleverede disputats. Det er med sorg, at de øvrige medlemmer af udvalget og redaktionen har modtaget meddelelse om, at hun i juli 2012 afgik ved døden. Politica offentliggør i lighed med tidligere oppositionerne ved disputatsforsvaret af henholdsvis 1. opponent Mogens N. Pedersen og 2. opponent Palle Svensson. Desuden bringes en introducerende artikel baseret på doktorandens indlæg ved disputatsforsvaret.

Hent pdf

Christoffer Green-Pedersen | Partier i nye tider. Den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark

Hent pdf

Mogens N. Pedersen | En dagsordenfastsættende disputats

Hent pdf

Palle Svensson | En enkel eller mere kompliceret forklaring?

Hent pdf

Bjarke Tarpgaard Hartkopf | Bliver fattige lande rigere af at modtage udviklingsbistand?

Artiklen forsøger at klarlægge det omdiskuterede og komplekse forhold mellem udviklingsbistand og økonomisk vækst. Der tages udgangspunkt i to centrale pointer: 1) Udviklingsbistand tjener mange formål, og dens virkning bør derfor ikke udelukkende vurderes i forhold til effekten på økonomisk vækst. 2) Økonomisk vækst har dog et enestående potentiale i forhold til at skabe bæredygtig udvikling i fattige lande – dels som finansieringsgrundlag for bedre velfærdsydelser, dels i kraft af sammenhængen mellem økonomisk og demokratisk udvikling. På baggrund af et ideelt datagrundlag finder artiklen, at udviklingsbistand har en signifikant effekt på økonomisk vækst samme år, som den tildeles, samt en større, ligeledes signifikant effekt året efter. Resultaterne giver således en klar indikation af, at udviklingsbistand øger den økonomiske vækst i modtagerlandene. Samtidig er det klart, at effekten ikke er tilstrækkelig stor til, at udviklingsbistand kan skabe økonomisk konvergens mellem fattige og rige lande.

Hent pdf

Ulf Hjelmar, Ole Helby Petersen og Karsten Vrangbæk | Udlicitering af offentlige opgaver i Danmark. En forskningsoversigt over de hidtil dokumenterede effekter

I artiklen fremlægges og diskuteres de hidtil dokumenterede effekter af udlicitering i Danmark baseret på en systematisk gennemgang af publikationer på området fra 2000-2011. Det konkluderes, at de dokumenterede økonomiske gevinster ved udlicitering generelt ligger i størrelsesordenen 5-15 pct. på de tekniske opgaveområder, mens der på velfærdsområderne generelt ikke er dokumentation for økonomiske gevinster ved udlicitering. Opgørelserne af effekterne ved udlicitering inddrager kun i begrænset omfang mål for kvaliteten i opgaveløsningen, ligesom transaktionsomkostninger og øvrige administrative omkostninger i forbindelse med udbudsprocessen samt konsekvenser for de involverede medarbejdere kun sporadisk er belyst i de eksisterende studier på området. På denne baggrund påpeges det i artiklen, at der er behov for at skabe en langt mere systematisk evidens på området, da beslutninger om udlicitering ellers risikerer at hvile på et mangelfuldt grundlag. 

Hent pdf

Ebbe Elhauge Kristensen | Amerikansk patriotisme på film. Kampen om den patriotiske handling set i lyset af "9/11"

Undersøgelse af films patriotisme er vigtig – særligt efter 9/11 – fordi film kan være med til at legitimere politiske tiltag. Der er i film en konkurrence om at definere den autentiske patriotiske handling. Med udgangspunkt i Fahrenheit 9/11 og World Trade Center analyseres og diskuteres konstruktionen af patriotisme i film. Behandlingen indikerer, at på trods af forskellene mellem de to film, der konkurrerer om at definere den autentiske patriotiske handling, er der en universel ide om, at USA er en ekstraordinær nation.

Hent pdf

Anmeldelser

Jørgen Møller, Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling, København: Hans Reitzels Forlag, 2012 (Anmeldt af Jacob Gerner Hariri)

Dirk Leuffen, Berthold Rittberger og Frank Schimmelfennig, Differentiated Integration. Explaining Variation in the European Union, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012 (Anmeldt af Morten Kallestrup)

Jacob Torfing (red.), Ledelse efter kommunalreformen – sådan tackles de nye udfordringer (2. udg.), København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012 (Anmeldt af Martin Bækgaard)

Hent pdf

Om forfatterne

Hent forfatterbios


Ophavsretten tilhører Politica. Materialet må ikke bruges eller distribueres i kommercielt øjemed.